شیلات وآبزیان http://fishreez.mihanblog.com 2020-03-27T23:37:01+01:00 text/html 2014-10-11T06:14:07+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا تكثیر ماهی آنجل http://fishreez.mihanblog.com/post/87 <span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">من زمانی شروع به تكثیر ماهی آنجل كردم كه تعدادی از آنها را در مخازن گروهی نگهداری مینمودم و فكر كردم كه تكثیر این ماهی میتواند به نوعی برای من سرگرمی باشد.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">برای تمامی نوزادان مخزن كافی در نظر گرفتم و در حال حاضر بیش از 20 مخزن 80- 50 گالنی دارم. بهترین كار برای انتخاب یك جفت خوب آن است كه حداقل 6 عدد آنجل با كیفیت بسیار خوب كه هنوز به مرحلة بلوغ نرسیدهاند (juvenile) را از مغازههای آكواریمی معروف و یا آنهایی كه از تكثیركنندگان خریداری كردهایم در یك مخزن كه فقط خودشان حضور دارند, با فضای بزرگ و تعویض آب حداقل 1 بار در هفته همراه با غذای متنوع قرار دهیم. در حدود 9 ماه آنها به سن بلوغ خواهند رسید و جفتگیری كرده و هر جفت را در یك مخزن جداگانه قرار میدهیم.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">تكثیر این ماهیها تا حدی آسان بوده و آنها فقط نیاز دارند كه سالم باشند و آب تمیزی داشته و غذای خوبی مصرف نمایند.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">تمامی مخازن تكثیر من شامل فیلتر اسفنجی, بخاری, لولة PVC جهت تخمگذاری و كف مخزن فاقد شن باشد. حداكثر حجم مخازن تكثیرمن 20 گالن است.&nbsp;</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">آنجلها به PH در حدود 7 جهت تكثیر نیاز دارند (PH مخازن من 8 است) آنها به درجه حرارت حدود 80 درجه فارنهایت نیازمندند. تغذیة آنها با مخلوط دل گوساله + كرمسفید + آرتمیای منجمد + غذای ورقهای انجام میگردد.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">اولین تخمگذاری با تعداد بسیار زیاد صورت میگیرد و پس از هچ تعداد چند صد نوزاد كه به فضای زیادی جهت رشد نیاز دارند, خواهید داشت. قاعده كار بر این است كه 32 بچه آنجل در هر گالن نگهداری گردد. در اولین باری كه والدین اقدام به تخمریزی میكنند, آنها هر 107 روز و برای مدت چندین ماه تخمریزی مینمایند كه در آخر شما تعداد بسیار زیادی نوزاد آنجل خواهید داشت.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">بسیاری از والدین تخمهای خود را میخورند و من برای این گونه ماهیان, جدا كردن تخمها را از والدین توصیه میكنم.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">من به انتظار نوزادان نمینشینم و آنها را با والدین تنها میگذارم و آنها خودشان نوزادان را بزرگ میكنند. نقطة جالبی است كه ببینیم والدین خود از نوزادان مراقبت مینمایند. اما, اگر نوزادان را در كنار والدین به حال خود رها كنیم, والدین دیگر تخمریزی نمینمایند البته تا زمانی كه نوزادان از مخزن والدین برداشته شوند.&nbsp;</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">در صورت وجود نوزادان در مخزن والدین من روزانه 25% از آب مخزن را تعویض كرده و جهت تغذیة نوزادان از آرتمیایی تازه هچ شده به دفعات زیاد در طول روز استفاده مینمایم.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">من همچنین 32 بار والدین را در طول روز با مقدار كم غذادهی میكنم كه با این مقدار غذادهی, دیگر نیازی به سیفون كردن غذای اضافی به دلیل عدم تجمع غذا در كف نمیباشد. بسیار سخت است كه بدون سیفون كردن نوزادان كار سیفون غذای اضافه را انجام دهیم. در هر حال باید تلاش نموده كه این كار انجام نگردد.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">اگر تصمیم به بزرگ كردن نوزادان به صورت مصنوعی گرفتید, به شما میگویم كه چه كار انجام دهید:</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">زمانی كه والدین عملیات تخمریزی را انجام دادند, من لوله پی وی سی 8 اینچی را برداشته و در یك كوزه 1 گالنی قرار میدهم (كه با آب مخزن والدین پر شده است) همراه با چند قطره متیلن بلو و یك سنگ هوا كه فقط مقدار كافی هوا را به تخمها برساند و تخمها را از بین نبرد و سپس این كوزه را درون مخزن والدین قرار خواهم داد.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">تخمها در 80 درجه فارنهایت در طی 2 روز هچ خواهند شد و طی 54 روز شروع به شنای آزاد خواهند نمود. به محض شروع شنای آزاد, آنها را به مخزن 5 گالنی كه از آب مخزن والدین پر شده است قرار خواهم داد و آنها را با نوزاد آرتمیا تغذیه خواهم نمود.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">تعویض آب با مقدار 1 گالن و به دفعات 2 بار در روز است (با استفاده از آب مانده و همان دما و PH) جهت تعویض آب از یك شلنگ هوا استفاده مینمایم و نوزادان مكیده شده را دوباره به مخزنشان برمیگردانم.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">چهار بار در روز نوزادان را تغذیه نموده و آنها به سرعت رشد مینمایند و در حدود 3 هفته آنها را در یك مخزن 33 گالنی قرار میدهیم و آنها را از تغذیه با آرتمیا خواهم گرفت و با دل گوساله چرخ شده و غذای ورقهای به خوبی پودر شده, غذادهی خواهم كرد.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">من نوزادان را به میزان 3 بار در روز غذادهی نموده و با تعویض آب به میزان 3 بار در هفته, در سن 6 هفتگی به اندازة یك 10 سنتی خواهند رسید و حاضرند تا به مغازه جهت فروش منتقل گردند.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">برخی از جفتها والدین بسیار خوبی هستند و خود نوزادانشان را رشد میدهند و این منظره بسیار زیبایی است. متأسفانه بسیاری از والدین به تخمها و یا نوزادان به چشم یك وعدة غذایی خوب و مناسب نگاه میكنند.</span><br style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px;"><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);">با فضای كافی, تغذیة مناسب و تعویض آب مناسب, آنجلها به اندازة كاملا درشتی میرسند. آنها ماهیان اجتماعی بسیار مناسبی هستند و به یك مخزن حداقل 20 گالنی با ارتفاع زیاد احتیاج دارند تا كاملا خود را در آن نشان دهند.</span> text/html 2014-03-11T09:55:29+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا تبریک http://fishreez.mihanblog.com/post/86 <div align="center">بسمه تعالی<br><div align="right"><b>جناب آقای مهندس عبدالرحمن پارسا<br><br>با سلام<br><br>با خبر شدیم که طی روزهای گذشته جنابعالی به عنوان معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان انتخاب شدید<br>جا دارد این انتخاب بجا وشایسته را به شما و جامعه شیلاتی استان سیستان وبلوچستان تبریک&nbsp; عرض نموده و اومیدواریم انتصاب <br>جنابعالی اولین قدم برای بکارگیری نیروهای بومی وارزشمند در سایر ارگانها و ادارات باشد در پایان از خداوند منان آرزوی توفیقات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز افزون را برای جنابعالی خواستاریم.<br><br></b><div align="center"><b><br>با احترام فراوان<br>اعضای هییت مدیره انجمن علمی شیلات ودانشجویان گروه شیلات<br>&nbsp;دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس<br><br></b><br></div></div> </div> text/html 2014-03-11T08:06:59+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا ماهی قرمز برای نوروز بخریم یا نه ؟ http://fishreez.mihanblog.com/post/84 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">ماهی‌های قرمز کوچک پای ثابت سفره هفت‌سین ایرانی‌ها است . با آغاز حضور این موجودات کوچک در سطح شهرها ، نکاتی در مورد احتمال انتقال بیماری از این ماهی‌ها مطرح می‌شود که این امر موجب نگرانی خانواده‌ها شده و آن ها را برای خرید ماهی قرمز دچار شک و تردید می‌کند<br> نکاتی در این خصوص آمده است که با هم می خوانیم :<br> خوب است بدانیم ماهی قرمز یا ماهی حوض یکی از نخستین ماهیانی است که به دست بشر اهلی شده است . این ماهی جزو خانواده کپور ماهیان به شمار می‌رود. <br> برای خرید ماهی قرمز بهتر است به مراکز معتبر و زیر نظارت شهرداری و دامپزشکی مراجعه کنیم. ماهی را از فروشندگانی نخریم که این حیوان آبزی را به صورت متراکم و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی نگهداری می‌کنند .<br> ماهی قرمز باید دارای ظاهر و تحرک مناسب و شنای متعادل باشد و علایمی مانند تا خوردن باله‌ ها ، لکه‌های پنبه‌ای مانند و زخم یا لکه‌های سفید متمایل به خاکستری یا قرمز در اطراف دهان یا سطح بدن ، بیرون زدن چشم‌ها به صورت یک ‌طرفه یا دو طرفه و ریخته شدن پولک‌های ماهی نوعی اخطار محسوب می شود .<br> ماهی قرمز در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد آسیب پذیر بوده و تغییرات ناگهانی دما نیز می تواند موجب مرگ این آبزیان شود .<br> اگر قصد داریم ماهی را در خانه به مدت طولانی نگهداری کنیم لازم است در اندازه ، دما و سلامت آب تنگ ماهی دقت کنیم . مقدار آب مورد نیاز هر قطعه ماهی انگشت ‌قد ، دست کم یک لیتر است .<br> خوب است یک تا دو بار در هفته آب تنگ ماهیان را عوض کنیم . توصیه شده که از شن و ماسه‌های رنگی و تیز برای تزئین آکواریوم‌ها و تنگ‌های ماهیان استفاده نکنیم.</span></span> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">آب مورد استفاده به این منظور باید بهداشتی بوده و در مورد آب‌های شرب شبکه آبرسانی شهری باید یا کلرزدایی شود و یا برای تعادل گازها و خروج کلر قبل از مصرف حداقل به مدت 48 ساعت در ظروفی دهان‌گشاد نگهداری و ذخیره شود . <br> برای این ماهی های قرمز که سال ها است پای ثابت سفره های هفت سین ما ایرانیان هستند غذاهای کم ‌پروتئین و سرشار از کربوهیدرات ، بس است و بهتر این که غذا در سطح آب شناور بماند . تغذیه ماهی دو بار در روز کفایت می کند . یادمان باشد غذا دهی بیش از حد موجب انباشته شدن مواد آلی و دفعی و در نتیجه مسمومیت ماهی می‌شود .<br> از جمله نکات بهداشتی توصیه شده در نگهداری ماهی قرمز می توان به این موارد اشاره کرد : جلوگیری از دست زدن کودکان به ماهی قرمز ، جداسازی ماهیان بیمار از ماهیان سالم و ضدعفونی ظروف نگهداری ماهی قرمز .<br> احتمال انتقال بیماری‌های مشترک از ماهیان قرمز به انسان بر ضرورت رعایت مسائل بهداشتی و خودداری از دست زدن به ماهیان قرمز وجود دارد ، بنا بر این بهتر است از دست زدن و تماس مستقیم دست با این ماهی‌ها خودداری کنیم و در صورت لزوم ، پس از تماس ، دست‌هایمان را با آب و صابون بشوییم .<br> اما اگر این موارد بهداشتی را رعایت نکنیم ممکن است دچار بیماری های ناشی از تماس با این حیوانات آرام خانگی شویم . از شایع‌ترین این بیماری های می توان به بروز انواع آلرژی ، گاستروآنتریت ، سل و بیماری‌های گوارشی اشاره کرد .<br> اگر ماهی قرمز را از مراکز معتبر خریداری کنیم و به توصیه‌های بهداشتی برای نگهداری این موجود زیبا توجه داشته باشیم ، می‌توانیم باز هم با خیال راحت سفره هفت سین را به حضور یک میهمان کوچولوی قرمز مزین کنیم</span></span><br> منبع : باشگاه خبرنگاران<br> &nbsp;</p> text/html 2014-03-11T08:05:42+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا ماهی قرمز ناقل بیماری‌ است http://fishreez.mihanblog.com/post/83 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">رئیس شبکه دامپزشکی کوهبنان گفت: ماهی‌های قرمز در مواقعی ناقل بیماری‌های مشترک از جمله آلرژی، گاستروانتریت، سل و بیماری‌های گوارشی می‌شوند <br> محمود زین‌الدینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کوهبنان اظهار داشت: با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین بهداشت و سلامت غذایی، امسال نیز مانند سال‌های قبل دامپزشکی این شهرستان بر تمام مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و عرضه ماهی قرمز در ایام نوروز بازرسی و نظارت مستمر دارد.<br> وی با اشاره به اینکه ماهی قرمز به علت اینکه اغلب در آب‌های آلوده پرورش و تکثیر می‌یابد، گفت: این ماهی‌ها سبب انتقال میکروب به بدن انسان شده و در مواقعی ناقل بیماری‌های مشترک از جمله آلرژی، گاستروانتریت، سل و بیماری‌های گوارشی می‌شوند.<br> رئیس شبکه دامپزشکی کوهبنان با بیان اینکه این میکروب‌ها از طریق مدفوع ماهی قرمز وارد آب شده و هنگام تعویض آب تنگ ماهی با دست‌های انسان تماس یافته و منتقل می‌شود به شهروندان توصیه کرد در حین تماس با ماهی‌های قرمز از دستکش استفاده کنند و سپس با مواد شوینده مناسب دست‌های خود را بشویند.<br> وی با بیان اینکه آب مصرفی برای ماهیان قرمز باید بهداشتی و قابل شرب باشد،گفت: این آب باید 24 ساعت در ظروف دهان گشاد نگهداری تا کلرزدایی شود.<br> زین‌الدینی گفت: آب داخل تنگ ماهی باید یک تا دو بار در هفته تعویض شود و هرگز از شن و ماسه‌های رنگی برای تزیین آکواریوم‌ها و تنگ‌های ماهی استفاده نکنید.<br> رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهبنان با اشاره به رعایت نکاتی از جمله وجود لکه و زخم در بدن، باله‌های تاخورده، بی‌رنگی فلس و نارسایی در چشم‌ها در خرید ماهی قرمز افزود: باید ماهی قرمز را از مراکز معتبر و در نظارت دامپزشکی خریداری کنند و در پایان ایام نوروز ماهیان را در استخرهای تعیین شده توسط شهرداری رها کنند<br> منبع : خبرگزاری فارس<br> </span></span> text/html 2014-03-11T08:03:33+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا فروش گربه ماهی به جای ماهی توسط افراد سود جو در اشکذر http://fishreez.mihanblog.com/post/82 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اشکذر از کشف و ضبط محموله 1 تنی گربه ماهی در اشکذر توسط افراد سود جو خبرداد.<br> فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اشکذر از توقیف و دستگیری فروشندگان دوره گرد گربه ماهی در این شهرستان خبرداد.<br> کاظم حسینی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اشکذر در این خصوص اظهار داشت: طبق شناسایی نیروهای گشت انتظامی متوجه فروش گربه ماهی و کوسه ماهی به جای ماهی های حلال گوشت در منطقه رستاق شدیم.<br> حسینی با اشاره به دستگیری چهار نفر از عاملان فروش این اجناس و تحویل آنان به مراجع قضایی افزود: بیش از یک تن گربه ماهی و کوسه ماهی از این دو خودرو ضبط شده است.<br> وی در توصیه خطاب به مردم شهرستان به خصوص مناطق روستایی، از آنان خواست تا از خریداری محصولات غذایی و خوراکی از دوره گردان و دست فروشان به شدت خودداری کنند.<br> گفتنی است اکنون ۱۶ آبزی حرام گوشت که احتمال دارد در آبهای هرمزگان صید و به بازار ارائه شود شناسایی شده، که گربه ماهی یکی از این آبزیان حرام گوشت است.<br> خرچنگ ، ماهی مرکب، گربه‌ماهی، یال اسبی، مار ماهی، عروس دریایی و خیار دریایی از جمله آبزیان حرام گوشت است<br> منبع : خبرگزاری ایسنا</span></span> text/html 2013-12-12T09:22:54+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا 85درصد صید اقیانوسی کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است http://fishreez.mihanblog.com/post/81 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">باشگاه خبرنگاران زاهدان.، محمدعلی گلشنی در بازدید مدیران کل بازرسی استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و گلستان ضمن بیان چگونگی انجام فعالیت‎های موجود در بنادر صیادی استان و همچنین مشکلات موجود و نیازمندی‎های لازم برای تکمیل پروژه پرورش میگوی رودیک و راهکارهای فنی و تخصصی برای پرورش میگو در فصل آتی در سایت گواتر به بازدید کنندگان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن حدود 300 کیلومتر نوار ساحلی و همچنین 11 بندر و مرکز تخلیه صید، جایگاه و نقش ویژه‎ای در صید کشور را دارا است به طوری‎که در سال 91 حدود 166 هزار تن ماهی از طریق این بنادر تخلیه و به بازار مصرف ارسال شده است.<br> مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در اقیانوس هند از بین 32 کشور فعال در بخش صید، کشور ما رتبه دوم را به خود اختصاص داده که 85 درصد صید اقیانوسی کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است.<br> وی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان به عنوان مرکز توسعه آب‎های بین‌المللی در بخش شیلات کشور قرار گرفته است.<br> وی ادامه داد: بحث اشتغال و جلوگیری از بکارگیری نیروی کار خارجی بر روی شناورهای صیادی از اهداف مهم و ضروری شیلات استان است که با همکاری سازمان فنی و حرفه‎ای ضمن برگزاری دوره‎های آموزشی لازم و مفید می‎توان از نیروهای بومی آموزش دیده بر روی شناورهای صیادی استفاده کرده که با این اقدام با افزایش اشتغال در این صنعت و این منطقه محروم مواجه خواهیم بود.<br> گلشنی گفت: همچنین در مورد سایت پرورش میگوی رودیک پیشنهاد می‌شود با توجه به قابلیت بهره‎برداری از فاز اول سایت تا زمان تامین اعتبار برق برای کل سایت (6 مگا وات برق) با همکاری اداره برق شهرستان از امکانات موجود برای تامین برق فاز اول این سایت بهره جست.<br> مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: با انجام لایروبی کانال‎های اصلی و اقدامات آماده سازی اولیه مزارع پرورش میگوی گواتر وهمچنین برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته از سوی اداره کل شیلات استان انتظار می‎رود، 700 هکتار از مزارع سایت گواتر در فصل آینده برای پرورش میگو به زیر کشت رود.</span></span> text/html 2013-12-12T09:21:33+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا برداشت میگو از سایت های پرورش در هرمزگان افزایش یافت http://fishreez.mihanblog.com/post/80 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">خبرنگار مهر، علی کریمی عصر چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود میگو پرورشی برداشت شده سال جاری در استان هرمزگان به سه هزار و 200 تن برسد، تصریح کرد: این میزان در سال گذشته دو هزار 711 تن بوده است.<br> وی با اشاره به اینکه برداشت میگوی پرورشی امسال در هرمزگان از تیرماه آغاز شده است، گفت: برداشت میگو تا پایان دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.<br> کریمی افزود: تاکنون برداشت از مزارع پرورش میگو سایت های هنگام و پارسیان به پایان رسیده که روند برداشت در سایت های تیاب شمالی و جنوبی،سایه خوش و کولغان ادامه دارد.<br> معاون آبزی پروی شیلات هرمزگان خاطر نشان کرد: تا کنون از سطح مزارع استان هزار و 500 تن میگو برداشت شده است که از این میان بیش از 70 تن به سایت هنگام و 215تن به سایت پارسیان اختصاص دارد.<br> لازم به ذکر است که در سال جاری بیش از 300میلیون قطعه بچه میگو در سطح مزارع استان هرمزگان ذخیره سازی شد</span></span> text/html 2013-12-12T09:18:29+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا پفک ماهی (پفیش) خوب یا بد؟ http://fishreez.mihanblog.com/post/79 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">همشهری آنلاین:این روزها در سوپرمارکت محله‏‌تان، در قفسه چیپس و پفک، کنار محصولات مختلف و رنگارنگ می‏‌توانید یک محصول تازه را ببینید به اسم پفک ماهی یا پفیش. <br> این محصول ممکن است برای بعضی‏ها خوشایند باشد و برای عده‌ای هم ناخوشایند. بستگی به ذایقه‏تان دارد البته سازندگان این پفک ادعا می‏کنند که هیچ بوی زُخمی‏ ندارد و قرار است به زودی بستنی ماهی را هم به بازار بفرستند.<br> این طور که می‏‌گویند، در تولید این نوع پفک که حدود یک سال طول کشیده، به جای بلغور ذرت، از پروتئین و کنستانتره ماهی استفاده شده و املاح، پروتئین‏ها و ویتامین‏‌های موجود در این پفک به ادعای سازندگانش 4 برابر پفک‏‌های معمولی است.<br> البته باید مطمئن شد پروتئینی که از ماهی گرفته می‏‌شود، خاصیت خودش را حفظ می‏‌کند یا این که احیانا در فرآیند پروتئین‌گیری برخی از ویژگی‏‌هایش را از دست می‏‌دهد.<br> مهندس فریدون رفیع پور، مدیر تولید تحقیقاتی مرکزملی تحقیقات فرآوری شیلات ایران که یکی از دست اندرکاران تولید این محصول جدید است درباره ویژگی‏‌های آن می‏‌گوید: «کار استخراج پروتئین از موادغذایی کار جدیدی نیست و سال‏‌های سال است که در اروپا انجام می‏‌شود.<br> استخراج پروتئین از گوشت، مرغ، ماهی و سویا در خیلی از کشورها رایج است. ما هم پروتئین ماهی را با روش‏ های روز دنیا استخراج می‏‌کنیم. دراین فرآیند هیچ اتفاقی برای پروتئین نمی‏‌افتد و تمام ارزش‏های غذایی‏‌اش را حفظ می‏‌کند، چون ما در این فرآیند از حرارت بالا استفاده نمی‏‌کنیم.»<br> با ماهی قهرید؟!<br> ما ایرانی‏‌ها زیاد با آبزیان میانه خوبی نداریم؛ برای همین هم مصرف سرانه ماهی‏‌مان خیلی کمتر از سایر کشورهاست.<br> ما در مقایسه با مردم دنیا ماهی کمی مصرف می‏‌کنیم در حالی که در دنیا ماهی را به اسم داروی قلب می‏‌شناسند که می‏‌تواند از لخته شدن خون و انسداد رگ‌های قلب جلوگیری کند. در کل چربی و پروتئین ماهی ارزش غذایی و دارویی زیادی دارد و کارشناسان تغذیه معتقدند باید مردم ایران را به مصرف ماهی بیشتر تشویق کرد.<br> برای همین قرار است طبق برنامه‌ریزی‏‌های بهداشتی و تغذی‌ه‏ای سرانه مصرف ماهی در کشورمان از 7 کیلوگرم به 25 کیلوگرم برسد.<br> ظاهرا تولید پفک و بستنی ماهی یکی از روش‏‌های بالا بردن سرانه مصرف ماهی به خصوص بین بچه‌‏ها و نوجوان‏‌هاست؛<br> البته اگر این محصولات بتوانند جای ماهی را بگیرند.<br> مهندس رفیع‌پور می‏‌گوید: «قرار نیست پفک و بستنی ماهی جایگزین خود ماهی شوند، به هرحال ماهی باید هفته‌‏ای دوبار در سبد غذایی خانوار ایرانی وارد شود ولی در جایی که انواع تنقلات مضر در دسترس بچه‏‌ها قرار دارد، این محصولات می‏‌توانند به عنوان تنقلات مفید، حتی به‌صورت میان وعده مصرف شوند.»<br> این پفک، کم‌نمک است!<br> نکته جالب این است که در همین پفک ماهی که با شکل و شمایل پفک‏‌های دیگر بسته‌بندی شده و ارائه می‏‌شود، گوشت ماهی هم به کار رفته است.<br> مهندس رفیع پور، مدیر تولید تحقیقاتی مرکزملی تحقیقات فرآوری شیلات ایران می‏‌گوید: «در این محصول علاوه بر پروتئین ماهی از گوشت پالایش شده ماهی هم استفاده شده ولی در بستنی ماهی فقط پروتئین ماهی به کار رفته است.» به گفته او، در فرآیند استخراج پروتئین از ماهی‏‌های آزاد پرورشی استفاده می‏‌شود ولی به هرحال پفک، پفک است و هر چه قدر مفید باشد، باز هم به دلیل نمک، مواد رنگی و مواد نگه‌دارنده‏ای که در آن به کار می‌‏رود، مضراتی دارد.<br> مهندس رفیع پور در این باره می‏‌گوید: «ما داریم تلاش می‏‌کنیم این محصول ارزش غذایی بالایی داشته باشد. یکی از مهم‏ترین ویژگی‏‌هایش این است که در تولید آن از مواد رنگی طبیعی استفاده می‌‏شود، روغنش هم کنترل شده و برا ی همین سیری کاذب ندارد.<br> به جای مواد نگه ‌دارنده شیمیایی در ترکیب آن از غذاهای ارگانیک بدون مواد نگه دارنده استفاده می‏‌کنیم، البته در ماندگاری آن هم مشکلی به وجود نمی‏‌آید. اما در مورد نمک نمی‌شود کاری کرد چون ذائقه ایرانی‏‌ها به نمک عادت کرده و چیپس و پفک را شور می‏خورند، پس نمی‏‌شود نمک را حذف کرد.<br> البته نمک این پفک کمتر از سایر پفک‏هاست؛ پفک ماهی1/2 درصد نمک دارد در حالی که بقیه پفک‏ها 1/5 درصد. برای همین هم پفیش رطوبت‌اش بیشتر و کمی‏‌نرم‏‌تر از پفک‏‌های دیگر است.»<br> دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه می گوید : پفک ماهی از پفک‌های معمولی خیلی بهتر است.<br> معمولا اظهارنظر درباره محصولات جدید سخت است چون هنوز کارشناسان آن محصول را خوب نمی‏‌شناسند و نمی‌‏توانند اظهار نظردقیقی داشته باشند. در مورد پفک و بستنی ماهی هم همین طور است و تنها متخصص تغذیه‏‌ای که حاضر شد درباره این تولیدات جدید اظهار نظر کند دکتر مسعود کیمیاگر است.<br> دکتر کیمیاگر می‏گوید: «من هم اولین بار که شنیدم پفک ماهی و بستنی ماهی تولید شده حسابی تعجب کردم و پیش خودم گفتم چه مزه‌‏ای ممکن است داشته باشند. ولی مدتی قبل دوستان پفک ماهی را برایم آوردند تا امتحان کنم. به نظر من این محصول اگرچه نمی‏‌تواند جایگزین ماهی شود ولی از آنجا که پایه‌‏اش ماهی است، بین تنقلاتی که الان در بازار وجود دارد بسیار کم ضررتر است و خیلی بهتر از چیپس و پفک‏‌های معمولی است که در دراز مدت عواقب و عوارض زیادی برای سلامت کودکان به بار می‏‌آورند.»<br> دکتر کیمیاگر معتقد است امروزه آن قدر تنقلات فاقد ارزش غذایی زیاد شده‏‌اند که باید فکرهای نو و خلاق را تشویق کرد تا محصولات جدید و مفیدی تولید شود و کودکان و خانواده‏‌ها امکان انتخاب بین گزینه‌‏های بیشتر و متنوع‌تری را داشته باشند</span></span> text/html 2013-12-12T09:17:37+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا صید غیرمجاز عامل بازدارنده توسعه صنعت صیادی http://fishreez.mihanblog.com/post/78 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">(ایسنا) منطقه خلیج فارس، عبدالمجید مقصودی با اشاره به اینکه صید غیرمجاز از عوامل مهم در کاهش صید است، گفت: افرادی که به این کار مشغول هستند از جامعه زحمت‌کش صیادی استان هرمزگان مستثنی هستند<br> سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از صید غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل مهم در بازدارندگی توسعه صیادی و صید پایدار استان هرمزگان یاد کرد<br> وی تصریح کرد: این افراد سودجو بدون توجه به فصل صید، ادوات مناسب و بی‌ضرر صید و همچنین مقررات صیادی اقدام به صید بی‌رویه، نابهنگام و غیر مسئولانه می‌کنند که بی‌شک عواقب ناخوشایندی را برای نسل آینده به دنبال خواهد داشت. <br> مقصودی با بیان اینکه ذخایر آبزیان موجود در آب‌های استان محدود بوده و تنها می‌تواند جوابگوی نزدیک به سی هزار صیاد استان هرمزگان باشد، گفت: متاسفانه افراد سودجویی که به صورت فصلی و یا در هنگام ممنوعیت صید اقدام به صید می‌کنند با برهم زدن تعادل صیادی نه تنها اشتغال 28 هزار نفر از زحمت کشان جامعه را به خطر می‌اندازند بلکه در صورت ادامه این روند ذخیره برخی از آبزیان مهم اقتصادی موجود را نیز منقرض می‌کنند. <br> سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: صید غیرمجاز میگو با کاهش صید صیادان در فصل صید مجاز باعث شده این صنعت مقرون به صرفه نباشد و سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از این صنعت مهم دوری کنند که نهایت منجر به عدم توسعه و پیشرفت در این صنعت به شکل مطلوب شده است. <br> در ادامه مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان هرمزگان با بیان اینکه صید میگوی سال جاری جوابگوی هزینه‌های بسیاری از صیادان نبوده است، گفت: صید غیرمجاز که به صورت غیرمسئولانه و توسط سودجویان بی‌ملاحظه انجام می‌شود به شکل رقابتی در بین این سودجویان در حال ادامه پیدا کردن است که اگر با نگاهی ملی و کلان با این معضل برخورد نشود حرفه صیادی استان هرمزگان به ویژه در را بطه با میگو و چند گونه مهم ماهی دیگر به کلی از بین خواهد رفت. <br> اسحق تندرو با بیان اینکه اعتبارات مبارزه با صید غیرمجاز و بازسازی ذخایر آبزیان نیازمند بازنگری است از مسئولان خواست تا با افزایش اعتبارات مبارزه با صید غیرمجاز و بازسازی ذخایر آبزیان به کمک شیلات و یگان حفاظت از منابع آبزیان بیایند. <br> وی با اشاره به کاهش صید براثر آلودگی دریا و معضل قاچاق سوخت که پیامدهای آن گریبان‌گیر صیادان شده است، گفت: قاچاقچیان سوخت با ریختن سوخت قاچاق خود در دریا در هنگام رویارویی با ماموران و مرزبانان به آلودگی‌های دریا دامن می‌زنند. <br> تندرو ادامه داد قاچاقچیان سوخت در هنگام بارگیری و تخلیه سوخت نیز مقادیر زیادی به میزان آلودگی دریا‌ها می‌افزایند. <br> نماینده جامعه صیادی استان هرمزگان با اشاره به اینکه صیادان استان هرمزگان باتوجه به کاهش صید امسال متحمل ضرر و زیان شده‌اند از مسئولان خواست تا همانطور که کشاورزان را در هنگام خشکسالی حمایت می‌کنند جامعه صیادی را هم مورد حمایت خود قرار دهند. <br> اسحق تندرو با اشاره به هفت استان پهناور ساحلی ایران و نزدیک به 150هزار نفر که به صیادی در کشور مشغول به کار هستند، گفت: متاسفانه در رسانه‌های ملی و دیگر رسانه‌ها به صیادان و جامعه صیادی آنگونه که باید پرداخته نمی‌شود و این زحمت‌کشان مظلوم واقع شده‌اند. <br> وی ادامه داد: در سخنرانی های بزرگان و مسئولان نیز از همه اقشار جامعه از جمله صنعتگران، کارمندان، کارگران و ...نام برده و به ندرت دیده می‌شود که کسی از جامعه صیادی یاد و این جامعه دریادل و زحمت‌کش را از انزوا خارج کنند. <br> تندرو از مسئولان ارشد و کشوری خواست تا هر وقت که از کشاورزان و زحمت‌کشان جامعه یاد می‌کنند از صیادان که در آب‌های خروشان دریا و با امواج برای کسب رزق و روزی حلال دست و پنجه نرم می‌کنند نیز یاد کنند چراکه این مهم دلخوشی صیادان و توجه بیشتر و در خورتر مسئولان به صیادان را به دنبال خواهد داشت. <br> مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان هرمزگان گفت: در صورتی که مسئولان مسکن و شهرسازی و متولیان اراضی شهر قطعه زمینی را برای عرضه آبزیان صید شده در اختیار تعاونی‌های صیادی استان هرمزگان قرار دهند این تعاونی‌ها آمادگی احداث بازارهای عرضه مستقیم آبزیان و محصولات صیادی به صورت کاملا بهداشتی و مدرن را دارند. <br> نماینده جامعه صیادی استان هرمزگان کوتاهی دست واسطه‌گران، کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده، افزایش درآمد صیادان، عرضه آبزیان به صورت تازه و مستقیم را از جمله مزایای این طرح خواند. <br> تندرو بازسازی ذخایر آبزیان را برای بقاء صیادی و صید پایدار لازم برشمرد و افزود: این مهم نه تنها لازمه صید پایدار است بلکه در درازمدت سود و ارزآوری مناسبی را برای کشور خواهد داشت. <br> وی گفت: تعاونی‌های صیادی همچنین در رابطه با رهاسازی بچه ماهی برای بازسازی ذخایر در صورت تولید بچه ماهی توسط سازمان شیلات ایران برای بازسازی ذخایر با تمام قوای خود همکاری می‌کنند. <br> به گزارش ایسنا، استان هرمزگان با نزدیک به سی هزار صیاد و بالغ بر چهار هزار و 200 فروند شناور عنوان نخست صیادی کشور را دارد</span></span> text/html 2013-11-19T09:45:22+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا تولید غذای جدید برای میگوهای پرورشی در بوشهر http://fishreez.mihanblog.com/post/77 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">آئین جمشید در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از بوشهر، با بیان اینکه استان بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است اظهار کرد: بیش از 60 درصد میگوی کشور در استان بوشهر تولید می شود.<br> وی تصریح کرد: امسال پرورش دهندگان میگو در استان بوشهر تا پایان فصل برداشت بیش از 10 هزار تن میگو برداشت می‌کنند که بی‌سابقه بوده است.<br> رئیس پژوهشکده میگو از تولید غذای گیاهی برای میگوهای پرورشی خبرداد و گفت: پژوهشگران این پژوهشکده برای تغذیه آسان و کم هزینه به غذای جدیدی برای تغذیه میگو‌ی پرورشی دست یافتند.<br> وی پروتئین این غذا را 42 درصد بیش تر از غذاهایی کارخانه‌ای دانست و گفت: کاهش 30 درصدی هزینه در کنار افزایش تولید و بهره‌وری از مزایای غذای گیاهی میگوی پرورشی است.<br> آئین جمشیدبا بیان اینکه این غذا را کارشناسان این پژوهشکده تولید و در ایستگاه تحقیقاتی حله آن را آزمایش کرده‌اند افزود: با جایگزین کردن غذای گیاهی، تولید میگوی پرورشی بیش از چهار برابر می‌شود به‌طوری‌که از هر هکتار به جای سه تن 14 تن میگو می‌توان برداشت کرد.<br> وی گفت باتوجه به ظرفیت تولید 10هزار تنی میگوی پرورشی در سال در استان بوشهر با جایگزین کردن غذای جدید می‌توان هزینه قیمت تمام شده میگو را 12 تا 18 میلیارد تومان برای پرورش دهندگان میگو در استان بوشهرکاهش داد</span></span> text/html 2013-11-19T09:39:25+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا امگا3 موجود در آبزیان تاثیر مثبتی در درمان بیماری ها دارد!! http://fishreez.mihanblog.com/post/76 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">صیاد بورانی روز چهارشنبه در گفت و با خبرنگار ایرنا افزود: چربی ها در ساختمان سلولی بدن و بخصوص سلول های مغزی اهمیت بالایی دارند و اسیدهای چرب امگا 3 از این نظر نقش بخصوصی را ایفا می کند.</span></span> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی یادآورشد: تحقیقات نشان داده است امگا 3 تاثیر مثبتی در روند درمان میگرن، استرس، تنش های عصبی و افسردگی دارد به طوریکه اگر روزانه دو گرم از این ماده خالص به بیماران مبتلا به میگرن داده شود در برخی موارد میگرن کنترل می شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیادبورانی ابرازکرد: امگا 3 نه تنها در پیشگیری از برخی سرطان ها، بیماری های قلبی و سکته تاثیر گذار بوده بلکه در کاهش عوارض شیمی درمانی نیزموثر است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی افزود: مصرف این ماده در بیماران سرطانی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند و دچار اختلال های عصبی هستند مفید بوده و می تواند عوارض عصبی ناشی از دیابت را هم کاهش دهد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیاد بورانی تصریح کرد: مصرف این ماده پیشرفت بیماری ام اس را کند می کند و بهترین منابع چرب اسیدهای امگا 3در انواع ماهی و آبزیان است که در ماهی هایی مانند، ماهی آزاد، قزل آلا، ماهی تن و شاه ماهی بیشتر از بقیه یافت می شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی تاکید کرد: اگر درهفته یک یا دو بار ماهی استفاده نشود تعادل امگا3 و امگا 6 در بدن به هم می خورد و برای برقرای این تعادل آبزیان بهترین منبع اسیدهای چرب هستند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: اولین تحقیق در سال 1950 بر روی خون اسکیموها انجام شد که با وجود آنکه اسکیموها غذای اصلی خود را از گوشت حیوانات پرچرب شکاری تهیه می کردند ولی اسیدهای چرب موجود در خون آنها مانع از تجمع پلاکت و در نتیجه مانع از رسوب و گرفتگی رگ ها می شد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیادبورانی ادامه داد: در آن سال ها امگا 3 را مترادف با روغن ماهی می دانستند اما این اسید چرب طی 30 یا 40 سال اخیر به خوبی شناخته شده که در دو دهه اخیر در مورد نقش این ماده غذایی در سلامت انسان ها مطالعات بیشتری انجام شده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی خاطرنشان کرد: این ماده یکی از اسیدهای چرب ضروری است که در ساختمان برخی از چربی ها وجود داشته و از ویژگی خاصی برخورد است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیاد بورانی افزود: باتوجه به اینکه این اسیدهای چرب برای ادامه حیات کاملا ضروری است و توسط بدن انسان قابل تولید نیست، مصرف مواد غذایی حاوی امگا 3 ضروری می باشد. </span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی اظهار کرد: این ماده حتما باید از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها تامین شود و در واقع بدن انسان برای برطرف کردن نیازهای خود به مواد تغذیه ای از جمله اسیدهای چرب و پرو تئین نیاز دارد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیاد بورانی اشاره کرد: اسیدهای چرب از اجزای تشکیل دهنده چربی ها است که بدن قادر به تولید انواع ضروری آن نیست و باید از طریق ماده غذایی تامین شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی ابراز کرد: اولین و مهمترین تاثیری که امگا 3 به آن معروف شده نقش آن در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">صیادبورانی تاکید کرد: رژیم غذایی سرشار از این ماده مانع از خشکی و ریزش مو می شود و به گفته پزشکان، سالمندان برای پیشگیری از آلزایمر باید غذاهای حاوی امگا 3مصرف کنند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی متذکرشد: مصرف این ماده همچنین باعث بهبود خلق و خو، رفتار و شخصیت اشخاص نیز می شود<br> </span></span></p> <br> text/html 2013-10-02T06:35:56+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا شیوع بیماری لکه سفید میگو برای چهارمین سال متوالی در چابهار http://fishreez.mihanblog.com/post/75 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">امرالله قاجاری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: امسال هیچ گزارشی مبنی بر شیوع بیماری لکه سفید میگو در استان‌های پر تولیدی مانند بوشهر و خوزستان ارائه نشده اما برخی مزارع پرورشی میگو در چابهار از وجود این بیماری رنج می‌برند که البته این منطقه تولید چندانی ندارد<br> معاون دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور از شیوع بیماری لکه سفید میگو در برخی مزارع پرورشی چابهار خبر داد و گفت: یکی از عوامل اصلی شیوع این بیماری رعایت نکردن شرایط پرورش میگو از سوی آبزی‌پروران است<br> وی افزود: پرورش‌دهندگان باید بتوانند شرایط امنیت زیستی و بهداشتی لازم را برای مبارزه با این بیماری رعایت کنند تا مانند استان‌های پر تولیدی مانند بوشهر و خوزستان که مانند سال‌های گذشته با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کردند بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند. <br> معاون دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با بیان این‌که در چابهار چند مزرعه پرورشی میگو فعال هستند، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا دیگر مزارع پرورشی در چابهار فعال شوند و شرایط مبارزه با این بیماری برای آن‌ها امکانپذیر شود. <br> قاجاری ادامه داد: یکی از عواملی که باعث می‌شود لکه سفید میگو شیوع پیدا کند لایروبی نکردن کانال‌ها در مزارع پرورشی است اما سازمان شیلات بسیاری از سایت‌های پرورش را که باید لایروبی می‌شدند لایروبی کرده و باید در چابهار نیز این اقدام انجام شود. <br> وی تاکید کرد: سازمان دامپزشکی همواره وظایف خود را مانند اعلام هشدارهای لازم به پرورش‌دهندگان در پیشگیری و مبارزه با این بیماری و انجام آزمایش‌های تشخیصی برای شناسایی آن انجام می‌دهد</span></span> text/html 2013-10-02T06:32:14+01:00 fishreez.mihanblog.com مهندس فقیرمحمد اولیایی کشف یک گونه خزنده جدید در پارک ملی نایبند عسلویه http://fishreez.mihanblog.com/post/74 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">روزنامه ایران، یک گونه خزنده جدید با نام جکوی نایبند در نخستین پارک ملی دریایی ایران ثبت شد. <br> مصطفی موذنی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی دریایی نایبند در این باره تصریح کرد:این پارک از مناطق منحصر به فرد زیست محیطی کشور با قابلیت تکثیر و پرورش آبزیان و گونه های دیگر جانوری بوده که از جایگاه خاصی از نظر اکوسیستم منطقه برخوردار است. وی درباه کشف و ثبت خزنده جدید در خلیج نایبند، گفت: جکوی نایبند از گونه های بومی و ناشناخته نایبند است که پس از بررسی و مطالعه علمی در دیگر گونه های شناخته شده، جدید بودن آن مورد تایید قرار گرفت. <br> موذنی با بیان برخی از مشخصات این گونه خزنده یادآور شد: جکوی نایبند با اندازه ای کوچک دارای پوزه ای گرد بوده و از جمله گونه های شب فعال است که روی سطح زمین زندگی می کند. <br> این گونه در مغرب و موریتانی در شمال آفریقا، جنوب و مرکز شبه جزیره عربستان و اخیراً در مناطق ساحلی ایران مشاهده شده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی دریایی نایبند اظهار داشت: در سال 2011، دو گونه خزنده دیگر نیز در این پارک ملی شناسایی و ثبت شد که گونه نخست جکوی ایرانی و دیگری به افتخار دانشمند ایرانی دکتر کیابی جکوی کیابی نامگذاری شد</span></span> text/html 2013-09-28T09:50:22+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا قبل از خریدن ماهی بخوانید http://fishreez.mihanblog.com/post/72 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">مصرف ماهی درطول هفته به همه ی افراد توصیه می شود، تنها مادران باردار باید برای خوردن ماهی زیاد با پزشک خود مشورت کنند.<br> گفتنی است ماهی ها در عین حال که فواید زیادی برای بدن دارند می توانند منجر به بروز مسمومیت غذایی در افراد شوند.<br> <br> بررسی ها نشان می دهند ماهی و آبزیان دریایی باعث حدود 6 درصد از مسمومیت های غذایی هستند. از جمله ماهی هایی که احتمال مسمومیت غذایی توسط آنها زیاد است، ماهی تن، ماهی های دریاهای گرمسیری، ماهی قزل آلا، میگو و خرچنگ است.<br> <br> بررسی ها نشان می دهند برخی از موارد ابتلا به مسمومیت در اثر مصرف ماهی به دلیل زندگی ماهی ها در آب آلوده به ویروس و یا آلودگی های زیست محیطی رخ می دهد.<br> بروز مسمومیت در اثر ماهی خوردن به علت وجود بیماری در بدن ماهی است.<br> <br> پزشکان توصیه می کنند تا افراد برای مصرف یک وعده ی غذایی سالم با انواع ماهی ها حتما ماهی تازه صید شده خریداری کنند که چشم ماهی روشن و واضح باشد و بوی خیلی تندی ندهد.<br> <br> همینطور به محض خرید ماهی بهتر است در اولین فرصت ماهی را در فریز منجمد نموده و پس از آن که حدود 24 ساعت گذشت برای طبخ غذا از ماهی استفاده شود. پزشکان دمای مناسب برای طبخ ماهی را در حدود 45 درجه ی فارنهایت پیشنهاد می کنند چون در این دما تمام میکروب ها و بیماری های احتمالی موجود در ماهی از بین می رود</span></span> text/html 2013-09-28T09:47:00+01:00 fishreez.mihanblog.com مهران بادپا تلف شدن بیش از ۲۰ هزار ماهی در خلیج فارس http://fishreez.mihanblog.com/post/71 <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">، از چند روز گذشته سواحل شمال غرب خلیج فارس در محدوده خور موسی تعداد کثیری از آبزیان به طرز تاثرانگیزی تلف شدند.</span></span> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">بنا به این گزارش با اعلام کارشناسان، علت تلف شدن دست جمعی ماهی‌ها در سواحل ماهشهر ورود مواد شیمایی حاصل از سر ریز شدن از یکی از مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">بنا به این گزارش، در ساحل شمالی خلیج فارس و جنوب خوزستان واقع است که زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر و مکان تخم ریزی بسیاری از ماهیان خلیج فارس است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">عمق زیاد خور موسی باعث شده تا کشتی‌های ۷۰ هزار تنی نیز به سهولت در این آبراه رفت و آمد کنند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">طبق آمار موجود حدود ۲ هزار نفر از مردم بومی خور موسی از طریق صید ماهی‌ گذران زندگی می‌کنند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">در این حال مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تایید این خبر اظهار کرد: علت بروز این فاجعه زیست محیطی سهل‌انگاری و بی‌توجهی مدیران شرکت پتروشیمی بندر امام است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی گفت: این شرکت در یک اقدام تعجب‌برانگیز مواد شیمیایی خطرناک خود را در سواحل شمال غرب خلیج فارس تخلیه کرده که باعث تلف شدن هزاران گونه ماهی و آبزی در این منطقه شده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">احمدرضا لاهیجان زاده در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی بندر امام که مجاور «خورموسی» قرار دارد، دو روز پیش نوعی مواد شیمیایی خطرناک «استایرن» به خوریات تخلیه کرده که علاوه بر آلودگی این محل به خلیج فارس نیز راه پیدا کرده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از تخلیه این مواد خطرناک و سمی در سواحل ماهشهر، باعث تلف شدن انواع آبزی موجود در سواحل شمال غربی خلیج فارس و خور موسی شد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی با اشاره به تاثیرات آلودگی ناشی از «استایرن» و «جیوه» گفت: استایرن ترکیب کاملاً سمی و جزو مواد آلی خطرناک است که تخلیه آن به دریا، مرگ و میر گسترده ماهیان و آبزیان را به دنبال خواهد داشت.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">مدیر کل محیط زیست استان خوزستان در ادامه افزود: ترکیبات جیوه نیز که به همراه پساب این پتروشیمی به خورموسی تخلیه می‌شود، جزو مواد بسیار خطرناک است که ترکیب آن با مواد آلی یکی از سمی‌ترین ترکیبات را ایجاد می‌کند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">به گفته وی، ترکیبات جیوه در بدن ماهیان و آبزیان ذخیره و وارد چرخه غذایی انسان‌ها می شود که عامل بیماری‌های بسیاری است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به تاخیر چند ساله در تحقق تعهدات پتروشیمی بندر امام مبنی بر تعطیلی خط واحد «کلرآلکالی» گفت: اگر مدیران شرکت پتروشیمی به این تعهد خود پایبند نباشند این اداره کل از طریق مراجع قضایی اقدام به تعطیلی این واحد خواهد کرد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی با انتقاد از توجیهات مدیران شرکت پتروشیمی بندر امام افزود: متاسفانه مدیران این شرکت این آلودگی را نتیجه یک حادثه عنوان کرده، اما این توجیهات اصلاً غیر قابل قبول است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی ادامه داد: نخستین بار نیست که شرکت پتروشیمی بندر امام مواد شیمیایی خود را به خوریات موجود در سواحل شمال غرب خلیج فارس تخلیه می کند و در سال‌های گذشته نیز این مسئله در چند نوبت تکرار شده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">لاهیجان‌زاده با اشاره به بی‌تعهدی شرکت پتروشیمی بندر امام اظهار داشت: پتروشیمی بندر امام پس از هشت سال که به بهانه‌های مختلف تعطیلی خط تولید کلرآلکالی به روش جیوه و جایگزینی آن با روش ژئوممبران و حذف جیوه از فرآیند تولید را به تعویق انداخته بود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی افزود: در نهایت مدیران این شرکت در سال ۸۷ به سازمان حفاظت محیط زیست تعهد دادند که ظرف دو سال این جایگزینی را انجام دهند، اما این تعهد هنوز عملی نشده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">وی در ادامه با هشدار به ادامه بی‌تفاوتی مدیران این شرکت خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان رأسا از طریق مراجع قانونی نسبت به تعطیلی کامل واحد «کلرآلکالی» به دلیل آلودگی به ترکیبات جیوه اقدام خواهد کرد و تمام مسئولیت‌های این تعطیلی نیز بر عهده مدیران این مجتمع خواهد بود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">در این حال تلاش خبرنگار فارس برای گفت‌و‌گو با مدیران شرکت پتروشیمی بندر امام که چند روزی از طریق مدیر عامل این شرکت می‌گذرد تا لحظه مخابره این گزارش به نتیجه نرسید</span></span></p>